trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Chất lượng hoạt động KH-CN tại các cơ sở GD Đại học của Việt Nam

Hoàng Bách | TS. TRẦN THANH LONG - ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT | 2017-12-31 21:07:55

Tin tức
 

[TD] Search

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top