trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Bài báo
Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top