trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

  • Kho dữ liệu trực tuyến khổng lồ, gần 100 triệu bản ghi
  • Tìm với nhiều tiêu chí khác nhau
  • Dữ liệu đầy đủ thông tin: metadata, abstract, fulltext, DOI number
  • Dễ dàng lưu vào thư viện cá nhân
  • Linh hoạt trong việc xuất các file trích dẫn sử dụng trên các
    phần mềm quản lý trích dẫn như:
    Endnote, Mendeley, Zetoro, Readcube...
  • Dễ dàng lưu vào thư viện cá nhân

CSDL Khoa học Đa Ngành

Cơ sở dữ liệu TD-MD (Trichdan Multi-Disciplinary) gồm gần 100 triệu bản ghi (record), 87% là từ các tạp chí khoa học. Nội dung từ sách học thuật và tài liệu tham khảo chiếm hơn 5% và 5% khác là từ các kỷ yếu hội nghị khoa học.
Bản ghi lâu đời nhất đại diện cho các bài báo từ năm 1665 với bài báo của Royal Society’s Philosophical Transactions. CSDL có hơn 650.000 bản ghi từ thế kỷ 17, 18 và 19 cũng như hàng chục triệu từ thế kỷ 19 và 20.

Bạn cần sự trợ giúp >>

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top