trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

  • Kho dữ liệu khổng lồ
  • Tìm với nhiều tiêu chí khác nhau
  • Dữ liệu đầy đủ thông tin: metadata, abstract, fulltext, DOI...
  • Dễ dàng lưu vào thư viện cá nhân
  • Linh hoạt trong việc xuất các file trích dẫn sử dụng trên các
    phần mềm quản lý trích dẫn như:
    Endnote, Mendeley, Zetoro, Readcube...

CSDL Y-Sinh học | Khoa học sự sống

TD-LS (Trichdan Life-Science)là cơ sở dữ liệu về trích dẫn và tóm tắt trong các lĩnh vực y học, điều dưỡng, nha khoa, thuốc thú y, hệ thống chăm sóc sức khỏe và khoa học tiền lâm sàng.
Thời gian xuất bản: TD-LS bao gồm các tài liệu được xuất bản từ năm 1966 đến nay.
Nguồn dữ liệu: Hiện tại, trích dẫn từ hơn 5.200 tạp chí trên toàn thế giới gồm khoảng 40 ngôn ngữ.


Bạn cần sự trợ giúp >>

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top