trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

trichdan.link là gì?

Dự án trichdan.link và vai trò của nó

[TD].link Supporter 11/05/2018 514

trichdan.link là một cơ sở dữ liệu lưu trữ các công trình có phản biện khoa học được xuất bản, bao gồm: bài báo khoa học; kỷ yếu, báo cáo khoa học có phản biện; sách tham khảo, chuyên khảo... dựa trên sức mạnh cộng đồng khoa học Việt Nam. Với mong muốn xây dựng trichdan.link là cơ sở dữ liệu trích dẫn đúng chuẩn quốc tế; kết hợp với công cụ tìm kiếm hơn 106 triệu tài liệu khoa học quốc tế, 36 triệu cuốn sách giúp sinh viên, học viên, giảng viên, nghiên cứu viên có thể tìm kiếm, tổ chức, quản lý tài liệu tham khảo dễ dàng hơn với các phần mềm chuyên dụng.

trichdan.link ra được phát triển nhằm mục đích sau cùng là hệ thống hóa dữ liệu khoa học tiếng việt theo tiêu chuẩn dữ liệu quốc tế trên cơ sở sự đóng góp của cộng đồng khoa học.

TS. Nguyễn Hoàng Bách

Chuyên mục
 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top