trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Tại sao không sử dụng sức mạnh cộng đồng để thu thập dữ liệu?

Một số lí do chúng tôi không thể thu thập dữ liệu từ cộng đồng

[TD].link Supporter 03/31/2019 890

trichdan.link không phải là một dự án của một cơ quan nhà nước nên việc tiếp cận các dữ liệu khoa học xuất bản (bản in và điện tử) là gặp nhiều khó khăn. Ban đầu dự án hướng vào sức mạnh của cộng đồng nhà khoa học tự cập nhập các công bố của mình để từ đó xây dựng CSDL hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, văn hóa Việt Nam về tính xây dựng cộng đồng không cao. Số liệu truy cập website cho thấy người dùng tập trung tìm cái có sẵn trên cơ sở dữ liệu mà không cập nhật cái mình đang nắm dữ (các công bố cá nhân) dẫn đến tiến độ cập nhật bị chậm lại. Điều này khác hẵn với các dự án như Researchgate, Google Schoolar...

Sự chung tay vì cộng đồng của Việt Nam vẫn trong nhóm thấp của thế giới

Do vậy, chúng tôi quyết định sẽ thay đổi các chính sách trong thời gian tới, sẽ không sử dụng nguồn lực từ các cá nhân để thu thập dữ liệu.

TS. Nguyễn Hoàng Bách

Chuyên mục
 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top