trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Impact Factor (IF) là gì?

Impact factor (IF) hay Journal impact factor (JIF) của một tạp chí khoa học (academic journal) là một số đo phản ánh số lượng trích dẫn (citation) trung bình theo năm của các bài báo khoa học (article) được xuất bản gần đây trên tạp chí đó. IF thường được dùng với tư cách là proxy (thống kê học) đại diện cho độ quan trọng tương đối của một tạp chí khoa học so với các tạp chí khoa học khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành; các tạp chí khoa học có IF cao thường được coi là quan trọng hơn các tạp chí khoa học có IF thấp. IF do Eugene Garfield, nhà sáng lập Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information), nghĩ ra. Bắt đầu từ năm 1975, các tạp chí khoa học nằm trong danh sách Journal Citation Reports (Báo cáo Trích dẫn Journal) đều được tính IF theo từng năm.

Cách tính

Impact factor của một tạp chí khoa học vào một năm bất kì là số lượng trích dẫn mà các bài báo được xuất bản trong vòng hai năm trước đó ở trên tạp chí đó nhận được, chia cho tổng số bài báo được xuất bản trong hai năm trước đó ở trên tạp chí đó:

Ứng dụng

IF được dùng để so sánh các tạp chí khoa học khác nhau trong cùng một lĩnh vực nào đó. Web of Science liệt kê hơn 11,000 tạp chí khoa học khoa học.

Việc khảo sát IF của các tạp chí khoa học mà một người nào đó từng đăng các bài báo khoa học của họ trên đó là việc khả thi. Việc này rất phổ biến, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi. Garfield đã cảnh báo về 'sự lạm dụng khi đánh giá cá nhân' bởi vì 'có sự biến đổi lớn từ bài báo này đến bài báo khác trong cùng một tạp chí khoa học'.IF có ảnh hưởng lớn, và gây tranh cãi, đến cách thức một nghiên cứu khoa học được tiếp nhận và được đánh giá'

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top