trichdan.link
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT PHẢI BẰNG THÔNG SỐ TAPSE

Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ,

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu vận động vòng van ba lá (TAPSE) trong đánh giá chức năng tâm thu thất phải ở bệnh nhân suy tim do bệnh cơ tim giãn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 61 bệnh nhân (36 nam - 59%, 25 nữ - 41%, tuổi trung bình 58,57± 14,37) suy tim do bệnh cơ tim giãn (tiên phát và thứ phát) với tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu là LVDd > 32 mm/m2 da cơ thể và LVEF ≤40%, và nhóm chứng gồm 30 người bình thường (15 nam, 15 nữ, tuổi trung bình 57,10 ± 16,83). Kết quả: chỉ số TAPSE ở nhóm bệnh thấp hơn nhóm chứng có ý nghĩa (13,93±2,78mm so với 23,57± 1,60, p<0,001). Ở nhóm bệnh, có mối tương quan tuyến tính thuận giữa chỉ số TAPSE và phân suất tống máu thất trái (r= 0,43; p<0,001) và tương quan vừa ngược tuyến tính giữa TAPSE và đường kính thất phải (r= -0,39; p <0,01), tỉ số đường kính thất phải tâm trương/đường kính thất trái cuối tâm trương (RVDd/LVDd) (r=-0,33; p<0,01), đường kính nhĩ phải (r=-0,35; p<0,01), mức độ hở van 3 lá (r=-0,26; p<0,05). TAPSE không có mối tương quan với đường kính thất trái cuối tâm trương và áp lực động mạch phổi tâm thu. Kết luận: 1. TAPSE giảm có ý nghĩa ở bệnh nhân suy tim do bệnh cơ tim giãn (tiên phát và thứ phát) so với nhóm chứng. 2. Trong nhóm bệnh cơ tim giãn, TAPSE có mối tương quan tuyến tính thuận với phân suất tống máu thất trái và tương quan ngược tuyến tính với đường kính thất phải, tỉ số đường kính thất phải/đường kính thất trái, đường kính nhĩ phải, mức độ hở van 3 lá. TAPSE không tương quan với phân độ suy tim NYHA, đường kính thất trái cuối tâm trương và áp lực động mạch phổi tâm thu. 3. Có thể dùng chỉ số TAPSE như là một chỉ số dễ thực hiện, đáng tin cậy để đánh giá chức năng tâm thu thất phải trong siêu âm tim thường qui ở bệnh nhân suy tim do bệnh cơ tim giãn tiên phát và thứ phát.
Hiện bài báo này chưa có file fulltext. Nếu bạn là tác giả bài báo hoặc đang sở hữu bản sao hợp pháp, vui lòng upload để đóng góp cho CSDL cộng đồng. Chúng tôi cam kết không sử dụng vào mục đích thương mại hóa.
Xin trân trọng cám ơn.
Upload fulltext
TRONG SỐ NÀY


Vui lòng ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP để tạo và lưu trữ các bài báo

 

“Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Webter’s New Collegiste Dictionary

Top